Leveringsvoorwaarden van Dutch Light Trading BV

Gevestigd te Gouda, aan de Tielweg 16, 3e etage.
kamer van koophandel nummer: 18493300
Hierna te noemen D-LT.

Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij D-LT zaken verkoopt.
D-LT wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met D-LT in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met D-LT sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van D-LT en aan wie D-LT de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

Aanbiedingen en prijzen

Offertes van D-LT zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
Vermelding door D-LT van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
D-LT heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

Levering

Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien D-LT zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en D-LT zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is D-LT
aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
Alle leveringen hebben plaats af magazijn (Incotherms 2000: ex works), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien D-LT voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
D-LT heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

Overmacht

D-LT is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, inden D-LT op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door D-LT kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan D-LT, tenzij koper kan aantonen dat D-LT terzake een belangrijk verwijt treft.

Eigendomsvoorbehoud

D-LT behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens D-LT in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
D-LT is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van D-LT betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van D-LT op de geleverde zaken in kennis te stellen.
Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan D-LT om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van D-LT op vergoeding van de door D-LT geleden schade.

Betalingen

Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Bij levering op afroep is D-LT gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, danwel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
Koper dient D-LT alle kosten te vergoeden die D-LT intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–, dit alles te vermeerderen met BTW.
Koper is gehouden aan D-LT zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het
moment dat D-LT dat verlangt.
Bij niet betaling van enig factuur van D-LT op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

Voorschriften en keurmerken bij gebruik

Zaken welke krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn worden door D-LT geleverd in de uitvoering waarvoor dit keur werd afgegeven. D-LT levert tevens ook zaken die niet van een Nederlands keurmerk zijn voor zien. Het gebruik van deze (lees: niet voorzien een Nederlands keurmerk) zaken is voor risico en verantwoording van Koper. Koper vrijwaart D-LT voor alle mogelijke schade en kosten deswege.
De door D-LT aangeboden en geleverde zaken zijn in beginsel bestemd voor de Nederlandse markt. Verkoop of installaties van deze zaken in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn respectievelijk niet zijn toegestaan en geschied derhalve voor volledig risico van Koper. Koper vrijwaart D-LT voor alle mogelijke schade en kosten deswege.

Reclames

Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan D-LT mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan D-LT te worden medegedeeld.
Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
Koper is alleen na schriftelijke toestemming van D-LT gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door D-LT ingeschakelde chauffeur mee te geven.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

Garantie

D-LT verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze D-LT door haar leveranciers wordt verleend.
Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 0 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 0
Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper D-LT nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. D-LT zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. D-LT is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper danwel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier D-LT de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat D-LT nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van D-LT is in alle gevallen beperkt tot de onder 0 opgenomen garantieregeling.
Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van D-LT is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
Koper vrijwaart D-LT voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Adviezen en tekeningen

Adviezen worden door D-LT naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van D-LT als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
Door D-LT verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van D-LT. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en
facturen is D-LT niet aansprakelijk.

Verpakking, pallets, haspels

Verpakkingen, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van D-LT.
Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan D-LT onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan D-LT gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.

Ontbinding

Indien koper één van zijn verplichtingen jegens D-LT niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft D-LT het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
Na ontbinding, onder meer op grond van 0, is D-LT gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is D-LT alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

Geschillen en toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Slechts de voor ’s Hertogen Bosch bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s Hertogen Bosch.

Slotbepaling

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt te allen tijde, al dan niet op elektronische wijze, vóór of bij het aangaan van de overeenkomst aan de koper ter kennis gebracht. De voorwaarden zijn te allen tijde te lezen én te downloaden op de website van D-LT. De voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s Hertogenbosch en worden bovendien op eerste verzoek van de koper kosteloos aan hem nagestuurd.
De algemene leveringsvoorwaarden zijn laatstelijk herzien op mei 2012.